Birkerød Kammermusikforening

 

Referat af den ordinære generalforsamling

Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.30 i Lille Sal

ved Birkerød Bibliotek

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent.

Birthe Jensen bød velkommen og foreslog Marius Hansen som dirigent. Han blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.

 

2.     Formandens beretning.

Birthe Jensen aflagde beretning om den 50. sæson. Hun gennemgik  den forløbne sæsons koncerter og gav udtryk for stor  tilfredshed med de forskellige ensembler.

Hun fremhævede specielt jubilæumskoncerten med den Danske Strygekvartet og omtalte i den forbindelse modtagelsen  af  Kulturprisen, som blev overbragt af  borgmester Jens Ive. Kommunen var vært ved en servering i pausen.

Hun undrede sig over, at lokalpressen slet ikke havde omtalt jubilæumskoncerten og Kulturprisen, men konstaterede, at der trods alt havde været  mere presseomtale af de følgende koncerter.

Det er vigtigt, at kendskabet til koncerterne spredes til så mange som muligt. Det bidrager Bessi Birkelunds facebookside til. Det er et godt initiativ.

Hun takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. Der var også en tak til medhjælpende ægtefæller. Og en stor tak til Asger Ahn og hans medarbejdere.

Beretningen blev godkendt med applaus. (Se bilag)

 

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Tage Iversen forelagde det reviderede regnskab.

Foreningen har i den forløbne sæson haft 240 medlemmer. Så medlemstallet er nogenlunde stabilt.

Det er positivt, at antallet af gæstebilletter har været stigende.

Tage understregede vigtigheden af at holde udgifter til annoncer, møder o. lign. så langt nede som muligt for at kunne bruge det meste på musikken. På budgettet er 85 % beregnet til honorarer.

Birthe Jensen omtalte udgiften til Koda, der nu betales med et fast beløb, og ikke som tidligere, hvor nyere musik var langt dyrere end ældre komponisters værker. Det giver foreningerne en større frihed i valg af musik.

Regnskabet blev godkendt.

 

4.  Fastsættelse af kontingent.

Der er ikke fra bestyrelsens side noget ønske om et forhøjet kontingent. Også prisen på løssalgsbilletter fastholdes. Tage Iversen skønner, at den ligger på et rimeligt leje i forhold til andre foreningers priser.

Kontingentet er fortsat således:

Alm. medlemskab                               600 kr.

Pensionister                                        500 kr.

Studerende indtil 26 år                        200 kr.

Løssalgsbilletter                                  150 kr. inkl. gebyr

Studerende indtil 26 år                          75 kr.

Børn og unge under 18                       gratis.

 

    5.   Behandling af indkomne forslag.

          Der var ikke kommet nogen forslag.

 

    6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

suppleant, revisor og revisorsuppleant.

          Birthe Jensen (villig til genvalg)

          Tage Iversen (villig til genvalg)

          Erik Thorup (villig til genvalg)

          Aksel Jørgensen (indstilles til æresmedlem af bestyrelsen)

          Suppleant: Lene Andreassen (villig til genvalg)

          Revisor: Jens Damgaard (villig til genvalg)

          Revisorsuppleant: Alex Sørensen (villig til genvalg)

          Alle blev valgt.

          Bestyrelsen foreslog Klaus Ostenfeld som afløser for

          Aksel Jørgensen. Han var ikke til stede, men havde erklæret

          sig villig til at modtage valg. Han blev valgt med applaus.

 

    7.   Efter en pause med et musikalsk indslag med Ida Riegels og

Jacob Olsen fra Musikskolen omdelte Birthe Jensen oversigten      over den kommende sæsons koncerter. Datoer og ensembler ligger fast, men de endelige programmer kommer senere. (Se bilag)

Marius Hansen afsluttede med at takke for god ro og orden.

 

Inge Haahr.

          11. april 2014.