Birkerød Kammermusikforening

 

Referat af den ordinære generalforsamling

Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.30 i Store Sal

ved Birkerød Bibliotek

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent.

Birthe Jensen bød velkommen og foreslog Ole Sørensen som dirigent. Han blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.

2.     Formandens beretning.

Birthe Jensen aflagde beretning om den 49. sæson. Hun gennemgik  den forløbne sæsons koncerter  og gav udtryk for tilfredshed med de forskellige ensembler.

Hun omtale nedgangen i medlemstallet og opfordrede alle til at gøre noget for at skaffe flere medlemmer.

Hun takkede Jens Staalby og Andreas Rasch for deres store arbejde med at opdatere hjemmesiden, og hun takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. Der var også en tak til medhjælpende ægtefæller.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Tage Iversen forelagde det reviderede regnskab. Han omtalte det vigende medlemstal og opfordrede kraftigt medlemmerne til ved mund-til-mund metoden at skaffe flere medlemmer.

Der har været en tilbageholdenhed med udgifterne, således at der kun er tale om et lille underskud. (Se bilag)

Regnskabet blev godkendt.

4.     Fastsættelse af kontingent.

I forbindelse med bekymringen over det faldende medlemstal foreslår bestyrelsen, at kontingentet forhøjes med 50 kr.:

 

Alm. medlemskab                               600 kr.

Pensionister                                        500 kr.

Studerende indtil 26 år                        200 kr.

Løssalgsbilletter                                  150 kr. inkl. gebyr

Studerende indtil 26 år                          75 kr.

Børn og unge under 18                       gratis.

Forslaget blev vedtaget.

 

5.       Behandling af indkomne forslag.

          Der var ikke kommet nogen forslag.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer,

suppleant, revisor og revisorsuppleant.

          Bessi Birkelund (villig til genvalg)

          Inge Haahr (villig til genvalg)

          Ulla Retlev (ønskede ikke genvalg)

          Suppleant: Lene Andreassen (villig til genvalg)

          Revisor: Marius Hansen (ønskede ikke genvalg)

          Revisorsuppleant: Jens Damgaard (villig til genvalg)

 

          Bestyrelsen foreslog Ole Sørensen som bestyrelsesmedlem.

          Han var villig til at indtræde i bestyrelsen.

 

Bessi Birkelund, Inge Haahr og Lene Andreassen blev genvalgt, og Ole Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen.

 

Tage Iversen foreslog Jens Damgaard som revisor og Alex Sørensen som revisorsuppleant. Begge modtog valg.

 

7.       Evt.

Efter en pause med et musikalsk indslag med to elever og en lærer fra Musikskolen omdelte Birthe Jensen oversigten over den kommende sæsons koncerter. Datoer og ensembler ligger fast, men de endelige programmer kommer senere. (Se bilag)

Man diskuterede igen, hvordan man får flere medlemmer. Især samlede diskussionen sig om ønsket om flere yngre medlemmer.

 

 

 

 

Inge Haahr.

 

22. april 2011.