BIRKERØD KAMMERMUSIKFORENING

 

Referat af den ordinære generalforsamling

 

Torsdag den 19. april 2007 kl. 19.30 i Store Sal ved Birkerød Bibliotek

 

1.   Valg af dirigent

.

      Birthe bød velkommen til generalforsamlingen.

Hun foreslog Lars Tuxen som dirigent. Han blev valgt. Han takkede for valget og

konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Han gjorde opmærksom på, at

generalforsamlingsannoncen ikke var udformet i overensstemmelse med foreningens

       vedtægter. Han anbefalede, at dette bringes i orden ved kommende generalforsamlinger,

       eller at vedtægterne eventuelt ændres.

 

2.   Formandens beretning.

 

      Birthe aflagde beretning, som indeholdt en omtale af de koncerter, vi har haft i den

      forløbne sæson. (Se bilag.)

      Der var ingen kommentarer til beretningen, men Lars Tuxen fremførte det synspunkt, at

      prisen på Nytårskoncerten var blevet for høj.

      Ingrid Sofie Tuxen gjorde opmærksom på, at der havde været visse vanskeligheder

      med hensyn til billetsalget til Nytårskoncerten, fordi Mantziusgårdens kontor er lukket i 

      juleferien.

      Tage svarede, at prisen aftales med Asger Ahn, da koncerten arrangeres i samarbejde

      med ham. Beretningen blev godkendt.

     

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab. (Se bilag, som blev udleveret ved 

      generalforsamlingen.)

 

      Tage Iversen forelagde det reviderede regnskab.

       Det fremgik, at der var et pænt overskud på ca. 45000 kr.

       Det legat på 25000 kr., som ”Generalkonsul Friedrich Bøhm og datter Else Bøhm’s

       Fond” har bevilget foreningen til dækning af udgifterne i forbindelse med

       den kommende koncert med DRUEN, indgår i posten Passiver.

       Kirsten Thorup spurgte, om man havde tænkt at gøre noget særligt for at hverve flere

       medlemmer fra Søllerød. Tage Iversen svarede, at der allerede var kommet et større antal

       medlemmer fra den del af Rudersdal Kommune, og at kommende annoncering vil nå ud til

       hele kommunen. 

       Regnskabet blev godkendt.

 

4.   Fastsættelse af kontingent.

      Bestyrelsen foreslår følgende:

      Almindeligt medlemskab                            450 kr.

      Pensionister                                               350 kr.

      Studerende indtil 26 år                               200 kr.

      Løssalgsbilletter                                         100 kr.

      Studerende indtil 26 år                                 50 kr.

      Børn og unge under 18 år                        gratis

 

      Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

 

5.   Behandling af indkomne forslag.

      Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

6.   Valg af:

    

      Bestyrelsesmedlemmer.

      Følgende er på valg: Inge Haahr, Margareta Ellegaard, Bessi Birkelund.

      Alle er villige til at modtage valg

   

     1 suppleant: Lene Andreassen (villig til genvalg).

     1 revisor: Jørgen Jensen (villig til genvalg).

     1 revisorsuppleant: Bent Fosgrau (villig til genvalg).

     

      Alle blev valgt.

 

7.   Eventuelt.

 

      Birthe gennemgik programmet for den kommende sæson. (Se bilag.)

 

      Lars Tuxen foreslog, at man forud for hver koncert sender en reminder ud til de

      medlemmer, som har afleveret deres mail-adresse. Birthe Jensen var positiv overfor 

      tanken.

      Birthe Jensen takkede bestyrelsen for et godt samarbejde, og hun takkede specielt Søren

      Birkelund, fordi han så beredvilligt har påtaget sig at passe foreningens hjemmeside. Hun

      bad Bessi om at overrække ham en erkendtlighed for hans indsats.

 

      Lars Tuxen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Efter generalforsamlingen optrådte to elever fra Musikskolen, Kirstina Schäffer og Stine Toft, sammen med deres sanglærer, Kirsten Holmen.

Herefter bød foreningen på et glas vin.

 

 

 

 

Birthe Jensen / Inge Haahr.

 

 

 

 

Bistrup den 23.april 2007.